Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


ADM policy pré-check

ADM beleid op een hoger niveau!

Luchtvaartmaatschappijen zijn op grond van IATA Resolutie 850m verplicht een ADM beleid te communiceren aan IATA agenten. IATA stelt verder geen eisen aan het ADM beleid, maar zij heeft in bijlage A van voornoemde IATA Resolutie wel enkele aanbevelingen opgenomen.
Ofschoon IATA geen eisen stelt aan het ADM beleid, dient dit beleid wel te voldoen aan de lokale wettelijke bepalingen en de eisen van redelijkheid en billijkheid die luchtvaartmaatschappijen en IATA agenten jegens elkaar in acht moeten nemen. In de Nederlandse wetgeving speelt bovendien de Wet op de Agentuurovereenkomst een belangrijke rol.

Wij bieden u de mogelijkheid uw ADM beleid op deze punten door ons te laten beoordelen. U ontvangt van ons een rapport met aanbevelingen welke onderdelen van het ADM beleid op gespannen voet staan met zowel de IATA Resoluties als de lokale wetgeving. Waar gewenst kunnen wij het advies uitbreiden met aanbevelingen die u in uw ADM beleid kunt overnemen zodat bij zowel uw organisatie als uw agenten alle twijfel wordt weggenomen wie voor welke omstandigheden verantwoordelijk is. Voor zover hierop een individuele normering van invloed is, kunt u overwegen deze aanbevelingen niet in het ADM beleid maar in een dienstenniveau overeenkomst (Service Level Agreement of 'SLA') met uw agent op te nemen.

Wilt u meer weten over onze ADM (beleids-) advisering?

Neem contact op.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl