Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


ADM pré-check

Voorkom discussies met uw agenten

The ADM serves to notify an Agent that unless there is some justification to the contrary, the Agent owes the issuing BSP Airline the amount shown on the ADM for the reasons indicated.
Bron: IATA Resolutie 850m.

ADM's kunnen de relatie tussen luchtvaartmaatschappij en IATA agent ongewenst onder druk zetten. Vaak vindt de grondslag van een ADM zijn oorsprong in een aanwijzing van een externe auditor en/of op hoofdkantoor niveau. Aangezien de audit slechts zich slechts richt op een klein detail van de dienstverlening van uw agent, kunnen onduidelijke afspraken achteraf van doorslaggevend belang zijn bij het bepalen van de werderzijdse aansprakelijkheid. Daarnaast wordt in geval van centrale ADM uitgifte zelden rekening gehouden met de lokaal geldende regels die de rechtsverhouding tussen een luchtvaartmaatschappij en de IATA agent regelen. Als gevolg hiervan kunnen uw agenten zich vaak met succes tegen uw vordering verweren. Een controle van uw vordering voordat u deze aan uw agent stuurt kan in veel gevallen deze problemen voorkomen.

Wij kunnen uw vorderingen op uw agenten onderwerpen aan een contra-expertise. Op basis van de verstrekte gegevens wordt onderzocht in hoeverre een ADM voldoende materiële aanknopingspunten heeft om deze te handhaven of deze eerst aan een nader onderzoek te onderwerpen. Van iedere ADM zal bovendien altijd worden onderzocht of deze juridisch gezien voldoende rechtsgrond heeft. U kunt onze pre-check service desgewenst lokaal of internationaal als contra-expertise aan uw externe auditor toevoegen.

Wilt u meer weten over onze ADM pre-check?

Neem contact op.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl