Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Opstellen en actualiseren van algemene voorwaarden

Hoe algemeen zijn uw voorwaarden?

Uw bedrijfsrisico wordt voor een deel bepaald door uw algemene voorwaarden en de wijze waarop deze binnen uw organisatie worden gehanteerd. Dekken uw algemene voorwaarden uw activiteiten nog wel? Worden uw algemene voorwaarden wel op de juiste wijze ter hand gesteld aan uw klant? Welke algemene voorwaarden hebben voorrang, die van uw klant of uw algemene voorwaarden? Zijn uw algemene voorwaarden wel te beschouwen als 'algemene voorwaarden' zoals de wetgever dit heeft bedoeld?

Tijdens het analyseren van uw algemene voorwaarden zullen bovenstaande vragen nader worden ingevuld. U wordt tijdens deze analyse voortdurend op de hoogte gehouden van onze bevindingen.
De ervaring leert dat deze analyse regelmatig voorwaarden identificeert waarvan de strekking en/of toepassing niet altijd meer actueel is of overeenkomen met de activiteiten van uw organisatie. Onze analyses leiden altijd tot een advies of - en hoe - u uw algemene voorwaarden optimaal kunt aanpassen zodat al uw activiteiten hiermee worden gedekt en uw risico's tot een minimum worden beperkt. Voor het opstellen van uw algemene voorwaarden hanteren wij bovendien een vast tarief.

Wij hebben daarnaast veel ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden van ondernemingen die zowel binnen als buiten de reis- en luchtvaartbranche actief zijn (waaronder detailhandel, freelance adviseurs, fotografen, reclamestudios, detacheringsbureaus en ICT bedrijven). Wij zijn uitstekend in staat om uw bedrijfsrisico's te definiëren en zo te rubriceren zodat deze in begrijpelijke algemene voorwaarden kunnen worden gebruikt. Vanzelfsprekend zal een exoneratieclausule niet ontbreken.

Wilt u meer weten over onze juridische dienstverlening? Neem dan contact met ons op!

Neem contact op.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl