Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Contract reviews

Een frisse blik leidt vaak tot nieuwe inzichten!

Contracten en de hieraan voorafgaande onderhandelingen worden in toenemende mate complexer. Leveranciers introduceren ieder jaar nieuwe contract-structuren, verdienmodellen, incentives, licensing, service levels en andere verplichtingen. Het is vrijwel onmogelijk alle ontwikkelingen op de voet te volgen en tegelijkertijd te toetsen aan de wettelijke- en andere contractuele bepalingen.

Een contract review is een quick scan van een overeenkomst, waarbij op een gestructureerde wijze de overeenkomst in beeld wordt gebracht. Vanuit een contract review worden een aantal onderdelen uit het contract besproken, enerzijds om het contract inhoudelijk te beoordelen, anderzijds om eventuele open einden snel in te vullen. Bovendien hanteren wij een vast tarief voor een contract review, inclusief een schriftelijk advies.

Wilt u meer weten over onze contract review? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl