Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Category Management Dienstreizen

Transparante en hoogwaardige dienstverlening tegen de laagste kosten!

Voor uw zakenreizen of dienstreizen maakt u doorgaans gebruik van een goed geoutilleerde IATA agent. U wilt een hoge kwaliteit van dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. IATA agenten die zich richten op de zakelijke markt zijn inmiddels uitgegroeid tot travel management organisaties (TMC's) met een ruim aanbod aan diensten.

Dienstreizen krijgen als onderdeel van een typisch NPR inkoopproces niet altijd voldoende aandacht. Naar onze mening is dit onterecht, omdat hierin vaak een aanzienlijk budget voor wordt gealoceerd en de uitvoering van deze dienst van grote invloed op uw bedrijfsactiviteiten kan zijn. In veel gevallen wordt alleen de dienstverlening van een travel management orgnanisatie zelf onderzocht en blijft de feitelijke te leveren dienst (zoals vervoer of verblijf) onderbelicht. Welke elementen zijn van invloed op uw zakelijke reizen en welk budget moet u hiervoor calculeren? Hoe bereidt u een RFP of aanbestedingstraject voor en – niet minder belangrijk – beoordeelt u de offertes?

Bij de organisatie en uitvoering van uw zakenreizen of dienstreizen zijn meerdere leveranciers betrokken. De complexe tarievenstructuur en advisering door uw TMC leidt vaak tot een gebrek aan transparantie en zorgt ervoor dat de dienstverlening van uw travel management organisatie moeilijk te beoordelen is.
Er zijn slechts een klein aantal dienstverleners die hun dienstenpakket kunnen afstemmen op uw behoefte. Het beoordelen van offertes op puur de prijs kan u uiteindelijk duur komen te staan.

Wij kunnen uw organisatie ondersteunen bij het formuleren van uw vraagstelling, programma van eisen, raamovereenkomsten, zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyse van de offertes en een uiteindelijk advies over de beste aanbieder. Eveneens zal na de gunning een voortdurende of steekproefsgewijze controle een belangrijk instrument blijken om toekomstige aanbestedingen of RFP's beter te kunnen beoordelen.

Wilt u meer weten over onze op zaken- en dienstreizen gerichten diensten?

Neem contact op

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl