Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


IATA Resoluties

(on)duidelijke afspraken?

De samenwerking tussen IATA agenten en luchtvaartmaatschappijen is gebaseerd op afspraken die zijn vastgelegd in IATA Resoluties. Deze resoluties hebben vaak een mondiale werking en worden vastgesteld door de IATA Passenger Agency Conference (PaConf). De rol van IATA agenten in de besluitvorming is marginaal.
IATA Resoluties zijn niet altijd duidelijk en laten ruimte voor meerderlei uitleg. Aangezien deze regels vaak internationaal hun gelding vinden, bestaat kans op strijdigheid met lokale wettelijke bepalingen. Geschillen tussen luchtvaartmaatschappijen en IATA agenten zijn vaak te herleiden naar een onjuiste interpretatie of de toepasselijkheid van deze resoluties.

Wij hebben jarenlange ervaring met IATA resoluties en de wijze waarop deze hun toepassing vinden. Ook u kunt hiervan profiteren door middel van voorlichting, trainingen en geschillenbeslechting.

Wilt u weten wat wij hierin voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op!

Neem contact op.

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl