Log in
Aanmelden

Het laatste nieuws!

  • Er is op dit moment geen actueel nieuws. Zoek naar oudere nieuwsberichten op de nieuwspagina.


Interim , Flex en Projecten

Efficiënte, vaste en flexibele inzetbaarheid in uw organisatie!

Er kunnen vele redenen zijn voor het inschakelen van een interim manager binnen uw organisatie: u kunt voor een verandering staan; u merkt dat uw interne processen de verdere groei van uw organisatie in de weg staan of misschien erger, hoge kosten veroorzaken. Dit kan u ertoe bewegen een interim manager "orde op zaken" te laten stellen. Andere interim trajecten kunnen er bijvoorbeeld op gericht zijn uw medewerkers te begeleiden of bijvoorbeeld een juiste oplossingsrichting te kiezen binnen een project of probleemgebied.

Uurbasis, Flex of Interim?

Een adviestraject zal een hoge betrokkenheid van uw adviseur vereisen. Zodra de contactmomenten van uw adviseur toenemen, kan het interessant zijn om tijdelijk een Flex- of Interim traject te starten. Op die manier profiteert u van een vast direct contact, waarbij bovendien een gunstige en dynamische tarifering geldt. Na het gezamenlijk bepalen van de gewenste doelstellingen van een opdracht of project zullen wij ons altijd blijven inspannen om hiervan een succes te maken. Eén van onze belangrijkste uitgangspunten is dat u daarna altijd op eigen kracht verder moet kunnen.

WIj bieden een uitgekiende dienstverlening als u voor 3 maanden of langer met een vaste frequentie gebruik wilt maken van een consultant of interim manager binnen uw organisatie. Met een Interim of Flex contract heeft u de beschikking over ondersteuning in een breed spectrum, zoals project management, change management, juridisch advies, operationeel manage-ment en waarbij uw organisatie met raad en daad terzijde wordt gestaan op het moment dat het u uitkomt en tegen zeer gunstige tarieven en voorwaarden. De korting op het standaard uurtarief bedraagt in beide gevallen tussen de 25 en 45%.

Een Interim contract is bij uitstek geschikt als u de werkzaamheden binnen uw organisatie wilt laten uit-voeren op één of meerdere vaste dagen per week. De minimum omvang van een interim opdracht is een aaneengesloten periode van 4 uur per week. Een Flex opdracht kent een minimum duur van 2 uur per week, maar deze uren mogen over meerdere tijdseenheden in een week worden verdeeld. De consultant heeft hier veelvuldig contact met u of uw medewerkers en zal de werkzaamheden inplannen tussen de andere werk-zaamheden op zijn of haar eigen locatie. Vanzelfsprekend bestaat hierin nog steeds de moge-lijkheid van overleg op uw kantoor of iedere andere willekeurige locatie die u wenst.

Zowel een Flex opdracht als een Interim opdracht be-vatten bijzondere voorwaarden. Meer of minder uren boven en/of onder de afgesproken uren worden niet verrekend indien deze binnen de marge van 10% val-len. Bovendien daalt uw uurtarief automatisch zodra de werkzaamheden voor uw organisatie toenemen. Van-zelfsprekend geldt dit andersom eveneens. Daarnaast dient u minimaal 80% van de gecontracteerde uren af te nemen indien de werkzaamheden toch minder tijd in beslag nemen dan u had verwacht.

Wilt u meer informatie over het flexibel of op interim basis inhuren van management ondersteuning? Vraag ons dan naar de mogelijkheden!

Neem contact op!

Deze informatie is afkomstig van de website van TICECo (https://ticeco.nl/). Alle informatie op deze en andere pagina's van onze website gelden onder voorbehoud van wijzigingen en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming TICECo niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een audio/-visuele uitzending.

© TICECo BV
Schenge 7
2134 WC Hoofddorp
Telefoon +31 (23) 2200035
Email info@ticeco.nl